ENGLISH VERSION                 POLSKA WERSJA                 DIE DEUTSCHE FASSUNG                 


Oferta

Cennik

Infrastruktura

Atrakcje

Obóz tenisowo - rowerowy

Współpraca

Ośrodek

Dojazd

Kontakt
Andrzej Zatorski

Śladami Łemków

 

Historia społeczności
Skansen w Zyndranowej

 

Beskid Niski

Opis

Galeria

 

Gospodarstwo pod lupą

W plenerze

Łemkowie

Historia Społeczności

 Łemkowie to górale karpaccy pochodzenia ruskiego i najprawdopodobniej także wołoskiego, którzy zamieszkiwali po polskiej stronie Karpat - od Wysokiego Działu na terenie Bieszczadów, po dolinę Popradu w Beskidzie Sądeckim, oraz tzw. Ruś Szlachtowską na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, natomiast po stronie słowackiej - pas Beskidów, praktycznie aż do Tatr. Teren ten nazywany jest Łemkowszczyzną.

Pochodzenie

Najbardziej uznaną w Polsce teorią powstania tej grupy etnicznej, posiadającej własny język, własną kulturę i obyczaje, jest teoria tzw. migracji wołoskich. Zakłada ona, iż począwszy od XII wieku wzdłuż głównego grzbietu Karpat, z terenów dzisiejszej Rumunii rozpoczęła się wędrówka pasterzy wołoskich (kolonizacja wołoska). Ludność ta mieszała się po drodze z ludami ruskimi zamieszkującymi tereny dzisiejszej Ukrainy przejmując i adaptując ich religię i kulturę. Na terytorium dzisiejszej Polski migracje te dotarły na przełomie XIII i XIV wieku. W swojej wędrówce na zachód pasterze ci doszli aż do terenów Beskidu Śląskiego, tzw. osadnictwo na prawie wołoskim . Jednak im dalej wkraczali oni na terytoria polskie, tym większy wpływ miały na nich obyczaje i wpływy ludności zamieszkującej te tereny. Grupy, które dotarły najdalej na zachód nie zdołały zachować odrębności etnicznej i kulturowej. Między wiekami XV i XVII, gdy migracje ostatecznie ustały, zaczęły zmieniać się obyczaje ludów napływających. Ostatecznie z pasterzy-wędrowców przekształcili się w osiadłych rolników. W końcu XVI wieku istniała już większość wsi, które widać na XX-wiecznych mapach. Sami Łemkowie nazywali siebie Rusnakami. Nazwa "Łemko" pojawiła się w początkach XIX wieku i pochodzi od charakterystycznego dla ich języka słowa "łem" (tylko, ale), prawdopodobnie przejętego z języka słowackiego. Pierwotnie używali jej tylko ich sąsiedzi - Bojkowie, lecz wkrótce nazwa ta się przyjęła. Wincenty Pol określał Łemków mianem "Czuchońców", jednak zarówno nazwę, jak i zasięg przez niego podany, etnografowie uważają za "całkowicie fantastyczne".

Język

W gwarach łemkowskich, które są podobne do języka ukraińskiego, można znaleźć wiele słów pochodzenia wołoskiego, które do dziś występują w języku rumuńskim, ale też widać bardzo wiele wpływów polskich, słowackich, a nawet węgierskich. Kontrowersyjną kwestią jest, czy gwary łemkowskie stanowią odrębny język, peryferyjne gwary języka ukraińskiego, czy też zachodnią odmianę języka rusińskiego.

Wyznania religijne

Ludy osiadłe na Łemkowszczyźnie pierwotnie były prawosławne. Unia brzeska w 1596 roku zakładająca powstanie Kościoła katolickiego obrządku wschodniego (zwanego potocznie unickim, lub później greckokatolickim) tworzyła podstawy do zmiany tego stanu rzeczy. Jednak dopiero unia użhorodzka w 1646 r. spowodowała, że większość mieszkańców tych terenów uznała zwierzchnictwo papieża. W 1926 r. miała miejsce tzw. schizma tylawska, podczas której część Łemków (głównie z Tylawy i innych wsi w okolicach Krosna) przeszła na prawosławie, czyli powróciła do pierwotnego wyznania. Była to reakcja m.in. na nasilenie się akcji "latynizacji" obrządku wschodniego w kościele greckokatolickim, innymi powodami były względy ekonomiczne i wpływy orientacji wszechruskiej na tych terenach. Większość Łemków pozostała jednak wiernymi ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Stolica Apostolska dekretem z 19 lutego 1934 roku Quo aptius consuleret utworzyła administrację apostolską Łemkowszczyzny. W jej skład weszło 9 dekanatów z diecezji przemyskiej.

 

Historia najnowsza

Jeszcze w czasie II wojny światowej rozpoczęły się, początkowo dobrowolne, wyjazdy Łemków na radziecką Ukrainę oraz wgłąb b. ZSRR. Z czasem przesiedlenia te nabierały charakteru coraz bardziej intensywnego ( pod wpływem nacjonalistycznej propagandy ukraińskiej) i wymuszanego (umowa międzypaństwowa między Polską a sowiecką Ukrainą o wymianie ludności). Dopiero jednak Akcja "Wisła" za sprawą oskarżenia ludności łemkowsko-rusińskiej o sprzyjanie rebelii wywołanej przez UPA w 1947 roku spowodowała wysiedlenie praktycznie całej ludności łemkowskiej (ok. 40%) z terenów tzw. Łemkowszczyzny na tzw. Ziemie Odzyskane. W wyniku tego procesu rodziny łemkowskie pozostające w Polsce, na Ukrainie czy Rosji często ulegały wynarodowieniu - polonizacji lub ukrainizacji. Mimo wielu utrudnień, starsze pokolenie starało się podtrzymywać rodzimą kulturę i język. Stało się to łatwiejsze szczególnie w Polsce po kolejnych "odwilżach", kiedy Łemkowie począwszy od 1956 roku mogli starać się o pozwolenie powrotu na swe rdzenne tereny - pod warunkiem jednak, że ich ziemie i domy nie były zajęte przez innych obywateli Polski, którymi zasiedlono tereny Łemkowszczyzny.

 

Sonda
Co powinien posiadać przede wszystkim Twój wymarzony pensjonat w górach?

Dobrą kuchnię
Infrastrukturę sportową
Nienaganny wystrój pokoi
Fachowych pracowników
Ciszę i spokój
Miejscowości

Hyrowa

Jasiel 
Jaśliska
Dukla
Żarnowiec

Dodatki

 

Linki